โครงการจ้างเหมาทำเครื่องทดสอบประสิทธิภาพช่วงล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล