โครงการจ้างเหมาทำระบบตรวจสภาพรถ (สขจ.) จำนวน 10 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550