โครงการจ้างเหมาทำระบบตรวจสภาพรถ (สขข.) จำนวน 25 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555