โครงการจ้างเหมาทำระบบตรวจสภาพรถ (สขจ.) จำนวน 13 ระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553